top of page
Company Info

Η NIMAR PRO P.C. (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) μετουσιώνει το Προσωπικό ´Οραμα των Εταίρων της, προσφορά Φιλοξενείας σε Τουριστικές Επαύλεις αναγνωρισμένης Πολιτιστικής Παράδοσης & Καλλιτεχνικής Αισθητικής. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια στοχεύοντας & πέραν αυτής. Επικουρικά αξιοποιεί τα  Αποτελέσματα της  Δράσης της σε Διαμεσολάβηση Εμπορίας Αγροτικών Εμπορευμάτων.

Εξελίσσεται συνεχώς στην Εξεύρεση & Απόκτηση Οικοπέδων & Κτιρίων της  αισθητικής,

αρτιότητας και ποιότητας των Οραμάτων της.

Καινοτομεί αξιοποιώντας λύσεις και εφαρμογές στην αιχμή της επιχειρηματικής εμπειρίας στα Πεδία Δράσης διαμορφώνοντας Υψηλής Φερεγγυότητας Διαχείρησης Κεφαλαίων.

Αναπτύσσεται συνεχώς εκπονώντας μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού (strategic business plan)  θέτοντας συνεχώς νέους στόχους.  Τέλος αξιοποιεί τις στρατηγικές της Επιλογές λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα επίπεδα λειτουργίας (εταιρικό-επιχειρηματικό-λειτουργικό).

Διοικείται από τον κο Νικόλαο Σιούτη του Θεμιστοκλή, Τοπογράφο Μηχανικό, Επιτυχημένο Επιχειρηματία σε Επιχειρήσεις Αξιοποίησης Επιχειρηματικών Μεθόδων  & Εφαρμοσμένων Τεχνολογικών Καινοτομιών. Ο Διαχειριστής Εκπροσωπεί & Διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο & το Καταστατικό Λειτουργίας:

 

Εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους). Ρητά προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αναλαμβάνει μερίσματα και τοκομερίδια ούτε να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές ούτε να συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις με Τράπεζες ούτε να παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές επ’ ονόματι της εταιρείας χωρίς την έγγραφη ομόφωνη απόφαση των εταίρων. 

 

Δύναται να αναθέτει όλες τις πράξεις διαχείρισης με Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο πάντα όμως με την ομόφωνη συναίνεση των εταίρων, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

 

Δεν αμείβεται για τη διαχείριση.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ Κ.Α.Ε.Κ. 2394143 :

 

α. Μαρίας Χριστίνας Μαυράκη του Νικολάου και της Αικατερίνης, Ελληνικής Υπηκοότητας, κατοίκου Αλμυρού Μαγνησίας, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, αριθμός 67 τ.κ. 37100, με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΜ 010396 εκδοθέντος την 6/8/2014 παρά του Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 050641143 της Δ.Ο.Υ. Βόλου Μαγνησίας, έχουσα η.δ.mmavrakis@gmail.com και

β. Νικολάου Σιούτη του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Ελληνικής Υπηκοότητας, κατοίκου Αλμυρού Μαγνησίας , επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, αριθμός 67 τ.κ., με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΙ 310980 εκδοθέντος την 22.2.2011 παρά του Α.Τ. Αλμυρού Μαγνησίας, με Α.Φ.Μ. 074406973 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου Μαγνησίας , έχοντα η.δ. nsioutis@gmail.com.

 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ Κ.Α.Ε.Κ. 2394143 :

 

Οι εισφορές των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00€) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000,00€) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε χίλια (1.000,00€) ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους εταίρους ως ακολούθως: α) η Μαρία - Χριστίνα Μαυράκη του Νικολάου και της Αικατερίνης κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ δέκα εννέα χιλιάδες (19.000,00€) και κατέβάλε έως την 30η Νοεμβρίου του Έτους 2015 το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00€) και τέλος κατέβαλε έως την 31η Ιανουαρίου του Έτους 2016 το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00€) λαμβάνοντας Ενενήντα Πέντε (95) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000,00€) ευρώ το καθένα΄κατέχοντας Μια (1) Εταιρική Μερίδα και β) ο Νικόλαος Σιούτης του Θεμιστοκλή και της Ελένης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ χίλια (1.000,00€) και κατέβαλε έως την 30η Νοεμβρίου του Έτους 2015 το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) και κατέβαλε έως την 31η Ιανουαρίου του Έτους 2016 το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) λαμβάνοντας Πέντε (5) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000,00€) ευρώ το καθένα΄κατέχοντας Μια (1) Εταιρική Μερίδα .

bottom of page